De Haarlemmermeer loterij rijswijk

 1. Belgische Wetgeving Gokken: De belangrijkste om in gedachten te houden is de toepasselijke vergoedingen.
 2. Apeldoorn Casino 100 Free Spins No Deposit - Houd er rekening mee dat er geen gratis optie beschikbaar is, omdat dit spel nog niet wordt aangeboden bij online casino's.
 3. Guru Casino 100 Free Spins: Plus we dekken transactiekosten voor uw Bitcoin opnames.

De North Brabant loterij organisatie

Hoe Werkt Een Bingo Spel
Laat het ons weten met uw eigen beoordeling of gewoon een reactie of twee.
Cinderella Online Gokkast Spelen Gratis En Met Geld
Big Top Extravaganza van OpenBet werd gepresenteerd aan de gokwereld op 25 Apr 2024.
Jackpot City online Casino Verdubbel uw geld op uw eerste vier stortingen.

Online casino in het Tilburg

Winnen Van Het Casino
Hij was meer dan prima op het gras in recente wedstrijden.
Aanvraagformulier Kansspelvergunning
Star Wins vliegen hun sterrenschepen in verdedigingsformaties om de burgers van hun Galactische rijk te beschermen tegen de bedreigingen van online criminele elementen.
Rock The Cash Bar Free Play Demo

 

(for English scroll down)

Algemene Voorwaarden Blushing Bride

 1. Algemeen
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Blushing Bride en haar cliënten en/of opdrachtgevers. Blushing Bride is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63284308.
  1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
  1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Blushing Bride.
  1.4. De opdrachtgever wordt geacht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Blushing Bride wordt doorgegeven. 
 2. Reiskostenvergoeding
  2.1. Voor alle opdrachten aan huis buiten Urk geldt een kilometervergoeding à € 0,35 per kilometer.

  3. Totstandkoming boeking
  3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Blushing Bride aanvaardt.
  3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Blushing Bride alvorens een boeking te doen.
  3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

  4. Inspanningen Beautysalon 
  4.1. De specialistes van Blushing Bride zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.2 .De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialiste worden verteld.
  4.3. De specialistes van Blushing Bride zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Betaling
  5.1. 
  Blushing Bride vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website.
  5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  5.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
  5.4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin betaling te voldoen.
  5.5.Betaling van speciale gelegenheidsdiensten als bruidsstyling dienen direct na afloop cash of per pintransactie te worden voldaan.
 4. Aansprakelijkheid 
  6.1. Blushing Bride is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Blushing Bride is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
  6.2. Blushing Bride is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
  6.3. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Blushing Bride is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.
  6.4. Blushing Bride sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Blushing Bride en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Blushing Bride kunnen worden toegerekend. 
 5. Overmacht

7.1. Blushing Bride zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen In geval van overmacht waaronder ziekte van de stylist zet Blushing Bride zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Blushing Bride geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd. 
7.2. Blushing Bride is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst 
8.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Blushing Bride gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
8.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

1. a) Bij wijziging of annulering minder dan 3 maanden voorafgaand aan de datum wordt een bedrag van €50 reserveringskosten in rekening gebracht.

2. b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.

3. c) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.

4. a) Wanneer een bruidsverzorging na de proefversie geannuleerd of opgeschort wordt, worden de kosten van de tot dan toe geleverde diensten in rekening gebracht.

 1. Afspraken beautysalon
  9.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Blushing Bride melden.
  9.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Blushing Bride het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
  9.3.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
  9.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 2. Beschadiging en/of diefstal
  10.1. Blushing Bride heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  10.2.Blushing Bride meldt diefstal altijd bij de politie.

11 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
11.1. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Blushing Bride www.blushingbride.nl
11.2. Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Neem contact op voor vragen over de algemene voorwaarden.

English:

Terms and Conditions

Blushing Bride General

1.1. These terms and conditions apply to all quotations, bookings, offers, deliveries and transactions between Blushing Bride and its clients and/or principals. Blushing Bride is registered with the Chamber of Commerce under number 63284308.

1.2. The provisions of these general terms and conditions can only be deviated from if and insofar as this has been expressly agreed in writing.

1.3. The client accepts these general terms and conditions by reserving or booking a Blushing Bride service.

1.4. The client is deemed to have provided Blushing Bride with all information required to properly execute the assignment in a timely manner.

Travel allowance

2.1. For all assignments at home outside Noordoostpolder, a home surcharge of €25 applies and outside Urk a mileage allowance of € 0.35 per kilometer.

3. Establishment of booking

3.1. There is a booking at the moment that the client verbally, by telephone, in writing or digitally accepts an offer from Blushing Bride.

3.2. The Client acknowledges that it has taken note of and agrees to the General Terms and Conditions of Blushing Bride before making a booking.

3.3. No rights can be derived from printing, typesetting errors and clerical errors, as well as offers older than 30 days.

4. Efforts Beauty Salon

4.1. The Blushing Bride specialists will carry out the treatments to the best of their knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship.

4.2 The client ensures that all information that may reasonably be important for the proper execution of the treatment is communicated to the specialist in a timely manner.

4.3. The Blushing Bride specialists are not liable for damage of any nature whatsoever, caused by the client relying on incorrect and/or incomplete information provided by the client.

Payment

5.1. Blushing Bride lists all prices of the treatments and products visible in the salon and on the website. 5.2. The reported prices include 21% VAT.

5.3. Offers in advertisements are valid for the specified duration and/or while stocks last.

5.4. Immediately after the end of the treatment, the client must pay for the treatment and any products in cash or by debit card. 5.5. Payment for special occasion services such as bridal styling must be made immediately afterwards in cash or by debit card transaction.

Liability

6.1. Blushing Bride is not liable for damage of any nature whatsoever caused by the Blushing Bride specialists relying on incorrect and/or incomplete information provided by the client about physical disorders, use of medication, work, leisure activities.

6.2. Blushing Bride is not liable for loss, theft, or damage to personal property that the client has brought to the salon.

6.3. Compensation is only eligible for damage against which Blushing Bride is insured and which is compensated by the insurer. Consequential damage, trading loss and immaterial damage are not eligible for compensation.

6.4. Blushing Bride excludes all liability and rejects possible claims for damages, both direct and indirect, arising from circumstances that cannot be attributed to the fault of Blushing Bride and that are not covered by Dutch law or the norms applicable in society. can reasonably be attributed to Blushing Bride.

Force of the majority

7.1. Blushing Bride will show 100% commitment to fulfill the appointment made for bridal care. In case of force majeure, including illness of the stylist, Blushing Bride is committed to finding a colleague of an equivalent level who can take over the assignment. However, this is not a guarantee. If Blushing Bride has not been able to find a replacement stylist, the agreement will be partially or completely cancelled.

7.2. Blushing Bride is not obliged to fulfill any obligation towards the client if it is prevented from doing so as a result of a circumstance that is not due to fault, and is not for its account under the law, a legal act or generally accepted views .

8 Cancellation, termination and suspension of the Bridal Care agreement

8.1. If the client cancels an agreement in whole or in part, the costs incurred by Blushing Bride, including the fees to third parties, as a result of this cancellation will be reimbursed in full by the client.

8.2. If a booked bridal care order is cancelled, the client owes the following cancellation costs: 1. a) In case of change or cancellation less than 3 months prior to the date, an amount of €50 reservation costs will be charged. 2. b) In case of cancellation from the 14th day to the 3rd day before the wedding date, the cancellation costs are 50% of the costs of the total assignment. 3. c) In case of cancellation from the 3rd day before the wedding date, the cancellation costs are 100% of the costs of the total assignment. 4. a) If a bridal care is canceled or suspended after the trial version, the costs of the services provided up to that point will be charged.

Beauty salon appointments

9.1. The client must notify Blushing Bride as soon as possible, but no later than twenty-four hours prior to the appointment, if they are unable to attend an appointment.

9.2. If the client fails to comply with this obligation or fails to do so on time, Blushing Bride may charge the entire fee for the agreed treatment to the client.

9.3. If the client arrives in the salon more than five minutes later than the agreed time, the specialist may shorten the time lost on the treatment and still charge the entire fee for the treatment to the client.

9.4. If the client arrives at the salon more than fifteen minutes later than the agreed time, the specialist may cancel the entire appointment and still charge the entire fee for the treatment to the client. Damage and/or theft

10.1. Blushing Bride has the right to claim compensation from the client if the client damages furniture, equipment or products.

10.2.Blushing Bride always reports theft to the police.

11 Amendment and location of these terms and conditions

11.1. These general terms and conditions can be found on the internet site of Blushing Bride www.blushingbride.nl 11.2. The latest version or the version that applied at the time of the conclusion of the agreement always applies.